Kiralama Koşulları

KİRALAMA KOŞULLARI : KİRALAYAN 'a ait www.asalcar.com web adresinde ve / veya 0850 533 27 25 tel no’lu çağrı merkezinde duyurulan Kullanıcı Bilgisi, Kiralama Süresi, Araç Teslimi, Sigortalar ve Güvenceler, Trafik Cezaları, Ek Ürün ve Hizmetler, Kilometre Sınırları, Ödeme Koşulları, Rezervasyon, Sözleşme Değişikliği 'ne dair KİRALAYAN tarafından belirlenen kural ve koşulları ifade eder.

İşbu Genel Koşulların konusu, kira sözleşmesi ile KİRACI 'ya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin KİRACI tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ARACIN KULLANIMI

1.Kiracı ekonomik grup araçlarda 22 yaşını doldurmuş ve en az 2 yıllık ehliyet sahibi olmalı. Orta grup araçlarda 24 yaşını doldurmuş ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmalı. Üst grup araçlarda 25 yaşını doldurmuş ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Bir araç için en fazla 1 adet ek sürücü tanımlanabilir. Sürücülerin araç gruplarına göre yaş ve ehliyet süreleri uygun olmaması durumunda “Genç Sürücü Paketi” belirlenen şartlar ve bedel karşılığında satın alınabilir.

2.Araç, kira süresince KİRACI 'ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı Kiralama Koşulları, araç teslim formu, araç iade formu ve işbu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı ve belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.Kira süresinin, araç grubunun veya çıkış ve iade adresinin değiştirilmesi gibi durumlarda kira bedeli ve sair ücretler, değişiklik talebinin yapıldığı gün uygulanmakta olan fiyatlar üzerinden KİRALAYAN tarafından yeniden hesaplanacaktır. Rezervasyon iptallerinde, rezervasyonun yapıldığı tarihte geçerli olan ve web sitesinde yayınlanan iptal kuralları geçerli olacaktır.

4.KİRACI tarafından işbu genel koşullar kapsamında talep edilecek kiralama hizmetleri, KİRACI 'nın talep edilen aracı, ilgili KİRALAYAN şubesinden araç teslim formu imzalayarak teslim alması ile gerçekleştirilecektir. Bahse konu araç teslim formları, işbu genel koşulların eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olup, birlikte yorumlanacaktır.

5.Araç teslim formunun imzalanması aşamasında güncel bilgiler araç teslim formunda düzenlenecektir.

6.Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI 'ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, aracı - araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere kaporta ve mekanik bakımdan sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını kabul eder.

7.KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

8.KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, aracı aşağıda açıklanan şekillerde kullanmayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraf ile zarardan sorumlu olacaktır:

a)Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,

b)Yasa dışı işlerde,

c)Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,

d)Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,

e)Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında,

f)Aracın, uyuşturucu madde veya alkollü içki almış veya ehliyetsiz olarak veya teslim formunda sürücü veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanımında,

g)Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemelerinde (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yarış, ralli, hız denemeleri v.b.),

h)Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vb.) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda kullanımında,

ı)Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,

i)Karayolu dışında veya aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında,

j)Hayvan taşımacılığında ve taşıma çantası, kafes, vb ekipman olmadan seyahat eden evcil hayvan taşınmasında

k)Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen zararlarda.

9.Araç, araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü/ler tarafından kullanılacaktır. KİRACI araç teslim formunda belirtilen ek sürücü/ lerin, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KIRACI, sürücü ve ek sürücüler ile birlikte müştereken sorumludur.

10.KİRACI, araçta KİRALAYAN 'ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur.

11.KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik, periyodik bakımlarının zamanında yapılmaması v.b. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile oluşan şanzıman arızası, aracın altının vurulması nedeniyle ortaya çıkan hasarlar, uyarı ışığı yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşan hasarlar, lastik ve jant gibi parçaların uğradığı hasarlar, yakıt kaynaklı hasar ve arızalar, debriyaj seti değişimi vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

12.Aracın tüm yakıt, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferileri KİRACI'ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN'a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri hizmet bedeli de eklenerek KİRACI'dan tahsil edilecektir. Kira süresi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda KİRALAYAN'dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca KİRALAYAN, otopark, ogs, hgs, otoyol, köprü V.S. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI' nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, sözleşme sona ermiş olsa dahi KİRALAYAN otopark, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI” nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRACI, KİRALAYAN'ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

13.KİRACI, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KİRALAYAN'ın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre KİRALAYAN tarafından belirlenecek ( KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere ) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN'a, KİRALAYAN'ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını(DEPOZİTO) sağlayacaktır. Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak KİRALAYAN'a teslim formunda belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve KİRACI'nın herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Teminatın iadesi/blokajın kaldırılması ile ilgili olarak bankadan kaynaklanan gecikmelerden KİRALAYAN sorumlu değildir. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI'nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli, herhangi bir ihbara, hükme ve KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI'dan ayrıca tahsil edilecektir. KİRALAYAN, işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından, sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.

14.Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan “işleten” sıfatı ile “Araç İşleten Sorumluluğu”na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI ya ait olup, araçlarını üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumludur. Bu sebeple KİRALAYAN'ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira Süresi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI'nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

15.KİRACI tarafından kiralanan araçta başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler bulunmakta olup, kiralanan araç çalınma, kaybolma ve benzeri güvenlik ihlallerini önleme amacıyla KİRALAYAN tarafından takip edilebilir, izlenebilir, konum ve km bilgileri kayıt altına alınabilir ve işbu kayıtlar güvenlik nedeni ile veya hukuki adli/idari işlemler/soruşturmalarda kullanılmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi ilgili üçüncü kişilere/kurumlara ifşa edilebilir.

16.KİRACI, genel koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, KİRALAYAN'ın teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.Araç KİRACI'ya teslim edildikten sonra KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI'nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yeddiemine ve/veya KİRALAYAN’a teslim edilmesi halinde işbu koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda KİRACI, KİRALAYAN'ın var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda KİRACI, aracın el koyma / müsadere tarihindeki rayiç bedelini de KİRALAYAN'a derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.

18.KİRACI, araç teslim formunda aksi belirtilmedikçe aracı, ilk 10 güne kadar günlük 350-km (Üçyüzelli kilometre) olmak üzere kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. 10 günden uzun sözleşmelerde kiralama süresine bakılmaksızın her bir sözleşmenin kilometre sınırlaması sözleşme başına 3.500-km (Üçbinbeşyüz kilometre) ile sınırlıdır. Belirlenen kilometre sınırının aşılması durumunda KİRACI, araç teslim formunda aksi belirtilmedikçe kilometre başına KDV dâhil 1,50 TL  kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

19.KİRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. KİRACI'nın akaryakıtı eksik teslim etmesi durumunda, eksik yakıt bedeli güncel pompa fiyatı üzerinden hesaplanarak tespit edilen zarar tutarı KiRACI'ya aynen faturalandırılır. Bu durumda KİRACI ayrıca, zarar tutarının %25 oranı kadar hizmet bedelini ve buna ilişkin KDV tutarını da KİRALAYAN'a ödemekle yükümlüdür. Zararın, aracın iade alınmasından sonra tespit edilmesi durumunda dahi bu nedenle oluşacak zarardan KİRACI sorumludur. KİRALAYAN, sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın işbu zarar tutarı hizmet bedelini herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından tahsil etmeye yetkilidir.

ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

1. KİRACI, işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür:

a)Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

b)Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği, port bagaj, adrese (vale) teslim vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücretini,

c)Talep ettiği takdirde; Hasar Güvencesi, Süper Hasar Güvencesi, Lastik Cam ve Far Güvencesi, Maksimum Güvence tutarlarını,

d) Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü geçiş ücretleri, trafik ceza tutarlarını,

e)Kiralayana tebliğ edilen Trafik cezalarında 100 TL Hizmet bedelini,

f)Hgs geçişlerinde geçiş bedeline ek olarak  %18 Hizmet bedelini,

2.KİRACI, ödemeleri KİRALAYAN tarafından belirlenen şekilde yapacaktır. KİRALAYAN kira bedelinin peşin olarak ödenmesini talep eder. KİRACI, kira bedelinin, genel koşullar ile araç teslim ve iade formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin zamanın da tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve muaccel olan alacakların tamamını fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN'ın kira sözleşmesi ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

3.KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın iş bu genel koşullar, araç teslim ve iade formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. Iş bu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 5.3. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

SİGORTA VE SORUMLULUK

1.KİRACI'ya kiralanan aracın KİRALAYAN tarafından yaptırılan, aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı ve limitleri dışında kalan diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm zarar, sorumluluk ve yükümlülükler yansıtılır. KİRALAYAN'ın sigorta teminat kapsamı dışında ve/veya limitlerin üstünde kalan herhangi bir zararı tazmin etmesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'ın yapmış olduğu ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte KİRALAYAN'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.KİRACI, teslim formunun imza anında; Hasar Güvencesi,  Süper Hasar Güvencesi Lastik, Cam ve Far  Güvencesi, Maksimum Güvence'den yararlanmak istediği takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından talep edilecek olan bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür. Ek sigorta güvencelerinden herhangi biri veya tamamının KİRACI tarafından talep edilerek bedellerinin peşinen ödenmiş olması durumunda, bu güvence/ler ile ilgili olarak hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan “Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları” “Kasko” içeriği

a)Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

b)Gerek hareket gerek durma halinde iken kullanıcının iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

c)Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

d)Aracın yanması,

e)Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi riskleri dahil ancak Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar başlıklı A.4. Maddesinde sayılan teminatlar/haller hariç olmak olmak üzere) (kısaca “kasko sigortası genel şartları” olarak anılacaktır) geçerli kabul edilecektir. Hasar onarım güvencesi ve araç hırsızlık güvencesi limiti, hasar/olay tarihindeki araç rayiç değerini geçmemek kaydıyla, hasar olay/tarihi itibariyle geçerli kasko sigortası genel şartlarında belirlenen limitler dahilin de olduğundan; anılan genel şartlar kapsamı ve/veya limitleri dışında kalan, kiralanan araca, diğer motorlu kara nakil araçlarına, araçta bulunan kişilere ve sair üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel tüm zarar ve maddi ve manevi tazminatlar ile değer kaybı, kazanç kaybı vs. zararlardan KİRACI sorumludur. Beyan ile hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamından yararlanılamaz. Hasar ve/veya zararın, sigorta kapsamında olup olmadığının tayininde KİRALAYAN yetkili olup, KİRACI, bu tespite itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TARAFLAR bu hususta mutabıktır. KİRALAYAN dilerse, bahse konu güvencelerden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi yaptırmaya yetkili olup, KİRACI bu poliçeler ve teminat kapsamından yararlanmayı/ yararlandırılmayı talep edemez. KİRACI, kiralanan aracın karıştığı kaza/lar ve Sair nedenlerle diğer motorlu kara nakil araçlarına, sürücüye, araçta bulunan kişilere ve üçüncü şahıslara karşı, bedelini ödemiş olduğu sigorta poliçelerinin kapsam ve limitleri dışında kalan, doğması muhtemel her türlü zarardan sorumlu olacaktır. KİRACI, bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödemediği sigorta poliçelerinden ve bu poliçelerin teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez. Ayrıca KİRACI, tüm kasko teminatlarını alıp bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve/veya sair üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit   edildiği durumlarda,

f)Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

g)Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN'ın talep edeceği beyan ve Sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza/ olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde KİRALAYAN'a ibraz edilmemesi/ edilememesi durumunda,

h)Trafik yasalarına ve/veya 4.5. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

ı)KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

j)KİRACI'nın güvence ve sigortalardan yararlanabilmesi için istenen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN'a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvence ve sigortalardan yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir.

3.GÜVENCE TÜRLERİ : Aşağıda belirtilen tüm sigorta türlerinde polis raporu zorunludur aksi takdirde oluşan hasarların tamamından Kiracı ,Sürücü/Ek Sürücü sorumludur.

a)HASAR GÜVENCESİ : Olay başına 4000 TL’ye kadar oluşan hasarlarda onarım avantajı sağlar. Kapsam bedeli üzerinde kalan bedeller müşteriden tahsil edilir.

b)SÜPER HASAR GÜVENCESİ : Olay başına 7500 TL’ye kadar oluşan hasarlarda onarım avantajı sağlar. Kapsam bedeli üzerinde kalan bedeller müşteriden tahsil edilir.

c)LASTİK,CAM VE FAR GÜVENCESİ : Araçtaki standart kasko, lastik, cam ve farlara verilen hasarları kapsamamaktadır.Bu sigorta ile lastik,cam,far hasarları da teminat altına alınmaktadır.1 adet hasar için geçerlidir.

d)MAKSİMUM GÜVENCE : Süper hasar güvencesi ve Lastik,cam,far güvencesini bir arada sunar.

4. KİRACI ve ek sürücüler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a)KİRALAYAN'a, 0850 533 27 25’i arayarak derhal bilgi vermek,

b)Aracı yerinden oynatmadan ve kontağını kapattıktan sonra en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,

c)Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,

d)İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

e)Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,

f)Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ehliyet no verildiği il bilgisi, trafik sigorta poliçesinin yapıldığı sigorta şirketi unvanı ve poliçe numaraları vs. bilgileri almak,

g)Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

h)Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza/olay tarihinden itibaren en geç 72 saat içerisinde KİRALAYAN'a ulaştırmak,

ı)Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine ve/veya ilgili resmi mercilere bildirmek,

4.KİRACI'nın yukarıda belirtilen güvence ve sigortaları talep ederek bedellerini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumun da, kiralanan araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuş ve/ veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından KİRACI sorumlu olup, KİRACI işbu bedelleri ödemekle yükümlüdür.

5.Kaza durumunda, KİRALAYAN zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir teminat bedelini  (KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından bloke edecektir. KİRALAYAN, herhangi bir izne, ihbara ve hükme gerek olmaksızın kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli ve sair tüm alacaklarını, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın teminat tutarından tahsil etmeye yetkili olup, KİRACI bu hususa itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

6.KİRACI araç hırsızlık güvencesi alması durumunda, bu güvenceden yararlanabilmek için, hırsızlıkları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. KİRACI'nın, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek KİRALAYAN a ibraz edilecektir. Raporların, KİRACI tarafından olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği kasko sigortası genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya aracın otopark/ yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde) veya sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği aşırma benzeri durumlarda KİRACI, aracın veya araç parçalarının/donanımların güncel satın alma bedellerini derhal KİRALAYAN'a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRALAYAN'ın, KİRACI'dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca KİRALAYAN'ın uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır. KİRACI'nın araç hırsızlık güvencesini talep ederek bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, araç veya aracın herhangi bir parçasının/donanımının kirada iken çalınması durumunda, KİRACI, aracın ve araç parçasının/ donanımının olay tarihindeki rayiç bedelini derhal ödemekle yükümlüdür.

6.KİRACI, araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı ve araç teslim formunda belirtilen, kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler, hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybı veya çalınması halinde, olay tarihindeki rayiç bedeli KİRACI tarafından nakden, defaten ve derhal KİRALAYAN'a ödenecektir.

7.KİRALAYAN, KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından veya zarar görmesinden veya çalınmasından veya aşırılmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, bu nedenle KİRALAYAN'dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

8.KİRALAYAN, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9.Aracın kira süresi dışında ve/veya belirtilen sürücü/ek sürücüler dışında üçüncü kişiler tarafından veya yaş ve/veya ehliyet yılı sınırına uymayan sürücü ve/veya ek sürücüler tarafından veya yasalara veya genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, KİRACI tarafından bedelleri ödenmiş olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler ve sigortalar geçersiz olup, KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez. KİRACI, işbu hasar ve zararlardan sürücü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

10.Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan KİRALAYAN sorumlu değildir.

KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ

1.KİRACI'nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapılmamaktadır. Bu durumda, KİRALAYAN, ayrıca kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini de talep etme hakkına sahiptir. Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup da aracın süresinde teslim alınmaması durumunda ise, müşteriden tahsil edilen toplam kira tutarından bir günlük kira ücreti mahsup edilerek kalan tutarlar iade edilecek ve KİRALAYAN'ın süresinde alınmayan aracı rezervasyon/bedeli peşin ödenen kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, KİRALAYAN'ın bu talebi karşılayıp karşılamaması, o anda mevcut araç durumuna bağlı olup KİRALAYAN araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

2.KİRACI, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi araç teslim formunda belirtilen KİRALAYAN'ın iade adresine, araç teslim formunda belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. Teslim formunda teslim ve iade (dönüş) yerlerinin kod olarak belirtilmesi durumunda, kodlara karşılık gelen teslim ve iade (dönüş) yerleri Ek-1'de belirtilmiştir. KİRACI, KİRALAYAN'ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde, KİRALAYAN tarafından aracın geri getirilmesi için belirlenen tek yön ücretini ödeyecektir.

3.KİRACI aracı, araca ait belgeleri, anahtar, aksesuar, avadanlık, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen eksiklikler ile olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI'ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iadesi esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiş olması KİRALAYAN''ın iş bu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

4.KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN'a başvuracak ve KİRALAYAN'ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI'nın aracı hukuka aykırı olarak yedinde (elinde) bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI'nın araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı araç teslim formunda belirtilen zamanda KİRALAYAN'a teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI, KİRALAYAN'dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. KİRALAYAN'ın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

5.Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, 2 saat aşan gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait günlük kira bedelini ödemekle yükümlüdür. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN'ın rezervasyon planının aksaması/bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART

1.İşbu genel koşullar, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, 1 yıl süre ile geçerlidir. 1 yıl sonunda taraflardan herhangi biri genel koşulların sona erme tarihinden en geç 15 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmadığı taktirde genel koşullar birer yıllık dönemler halinde kendiliğinden uzayacaktır. İşbu genel koşulların yenilenmeyerek sona erdirilmesi durumunda sona erme tarihinde kiracıya kiralanmış araç var ise genel koşullar bahse konu aracın iade tarihinde başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

2.KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu genel koşulları önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.

3.KİRACI'nın genel koşullar ve araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde KİRALAYAN, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu genel koşulları önelsiz, tek taraf ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.

4.KİRACI'nın ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formundan kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kredi kartının bloke olması, limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılamayacak hale gelmesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN’ ın takdirine bağlı olarak) veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (KİRALAYAN'ın takdirine bağlı olarak) halinde işbu genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

5.İşbu genel koşulların fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN 'a teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN'ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, KİRALAYAN'ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN'dan hiçbir hak (talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI” nın genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, KİRALAYAN'ın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira süresinin sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, madde 7.5.'te belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV'si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRALAYAN her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI'dan talep edebilir.

DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI

KİRACI, KİRALAYAN'ın yazılı onayını almadan işbu genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, Üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, KİRALAYAN'ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI'ya ait olacaktır. KİRALAYAN, genel koşullar, araç teslim ve iade formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

DELİL / CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK

KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN'ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, KİRALAYAN'ın defter ve kayıtlarının HMK 193. madde anlamında kesin ve kat'i delil olduğunu, KİRALAYAN'ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

GİZLİLİK İLKESİ

TARAFLAR, işbu genel koşullar ve araç teslim ve iade formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafaait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar yada çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdü işbu genel koşullar sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. KİRACI, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda KIRALAYAN'ın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN'ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı, ek sürücü, vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. KİRACI, KİRALAYAN''ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu genel koşullar ve araç teslim ve iade formunun yorumunda ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Genel koşullar, araç teslim ve iade formu ve işbu genel koşullara ek olmak üzere akit edilen/ akit edilecek eklerin Türkçe ve yabancı dil versiyonlarının aynı belge içerisinde düzenlenmiş olması durumunda, işbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır. 

DEĞİŞİKLİK

İşbu genel koşullar, araç teslim ve iade formunda tarafların karşılıklı imzası ile yazılı yapılmayan herhangi bir değişiklik veya ek geçerli değildir. KİRACI'nın aracı iade anında iade formunu imzalamaması durumunda, KİRALAYAN'ın tanzim ettiği iade formunda bulunan bilgiler geçerli sayılacaktır. Koşulları'nda dilediği zaman, tek taraflı olarak ve KİRACI'nın onayı gerekmeksizin değişiklik veya güncelleme yapabileceğini kabul ve beyan eder.

TEBLİGAT

Taraflar, işbu genel koşullarda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğertarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

DAMGA VERGİSİ

Araç teslim ve iade formu ve genel koşullardan kaynaklanan damga vergisi KİRALAYAN tarafından ödenecektir.

FERAGAT SAYILMAMA

KİRALAYAN'ın işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu genel koşullar, araç teslim ve iade formunda yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

 

EKLER

Gerek işbu genel koşullar ile birlikte aktedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra aktedilen araç teslim ve iade formları, Ek-1 işbu genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır.

18 madde ve 1 ekten ibaret işbu genel koşulların bütün koşulları okunup müzakere edilerek .............................. tarihinde (1) bir asıl ve (1) bir kopya nüsha olarak imzalanmış ve kopyası KİRACI'ya verilmiştir.
Whatsapp Telefon
UA-211778099-1